POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Z uwagi na nowe przepisy w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ( Rozporządzenie 2016/679- „RODO” ) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przekazuję niezbędne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w związku z korzystaniem ze strony internetowej http://PiotrHorzela.com.

Administratorem strony jest Piotr Horzela, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:

Piotr Horzela – PH on Tour
ul. Wiatraczna 5/24
08-110 Siedlce
NIP: 843-153-20-59

Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem piotr.horzela@gmail.com.

Najważniejsze informacje

1. Zapisując się do newslettera, dodając komentarz, kontaktując się ze mną za pomocą formularza kontaktowego, formularza wyceny pokazu lub drogą mailową, przekazujesz mi swoje dane osobowe. Równocześnie zapewniam Cię, że Twoje dane pozostają poufne i bezpieczne. Nie udostępniam ich żadnym podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
2. Powierzam przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom, świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, takim jak platforma do wysyłki newslettera.
3. Korzystam z narzędzi Google Analytics, które zbierają i analizują informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak wyświetlane podstrony czy czas spędzony na stronie. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach Google Analytics zbieram też dane demograficzne oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie o Tobie takich danych, czy nie.
4. Na stronie istnieje możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn.
5. Osadzam na stronach wideo z serwisu YouTube, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube. Pliki cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo.
6. Wykorzystuję pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Szczegółowy opis polityki prywatności i plików cookies strony
internetowej http://PiotrHorzela.com.

1. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Administrator – Piotr Horzela, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Piotr Horzela – PH on Tour, ul. Wiatraczna 5/24, 08-110 Siedlce, NIP: 843-153-20-59.
Strona – Strona internetowa dostępna pod adresem http://PiotrHorzela.com.
Użytkownik – Każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

2. DANE OSOBOWE I ICH WYKORZYSTANIE

1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz zapisu na newsletter czy formularz wyceny pokazu.
2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera. Chcąc zapisać się do newslettera, trzeba przekazać Administratorowi swoje imię oraz adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera. Dane te wykorzystywane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest jego zgoda wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. Dane są przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że Użytkownik zrezygnuje z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie jego danych z bazy.
4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego lub wyceny pokazu przetwarzane są w celu odpowiedzi na wysłane zapytanie. Należy podać dane takie jak imię i nazwisko, adres e-mail czy numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania zapytania. Dane przetwarzane są przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych.
5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
6. Chcąc dodać komentarz na Stronie, Użytkownik musi wypełnić formularz i podać w nim swój adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz. Dane są przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na Stronie, chyba że Użytkownik wcześniej poprosi o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie jego danych z bazy.
7. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
9. RODO przyznaje Użytkownikowi następujące potencjalne uprawnienia związane
z przetwarzaniem danych osobowych:

10. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych i zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy prawne. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
11. Dane Użytkowników mogą być przetwarzane przez podmioty, z których usług Administrator korzysta przy przetwarzaniu danych. Wszystkie podmioty gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

3. PLIKI COOKIES

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora
2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

4. INNE TECHNOLOGIE

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkownika w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

5. LOGI SERWERA

1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

  Temat pokazu

  Miejsce pokazu

  Czas trwania pokazu


  Data pokazu

  Rodzaj i wiek publiczności


  Szacunkowa ilość widzów

  Ilość powtórzeń pokazu

  Pytania, inne informacje

  Dane kontaktowe

  By być na bieżąco? Podaj proszę: